Ивээн тэтгэгч, Хамтран ажиллагч байгууллагуудын лого